Systemy nawadniania w gospodarstwie — rusza nabór na dofinansowanie

Systemy nawadniania w gospodarstwie są obecnie podstawą uzyskania stabilnych plonów w sadownictwie. A obecnie można zdobyć dofinansowanie do nawadniania. Sprawdźmy, na jakich warunkach.

Systemy nawadniania w gospodarstwie przydają się nie tylko do nawadniania upraw w czasie suszy. Ostatnio coraz częściej używa się ich także do nawożenia upraw. Ponadto w sadownictwie często się je stosuje do wiosennej ochrony plantacji przed mrozami i przymrozkami. Z kolei w niektórych krajach sadownicy wykorzystują systemy zraszaczy do ograniczania uszkodzeń owoców wywołanych zbyt wysoką temperaturą. Tak więc dobrze dobrany system nawadniania w gospodarstwie ogrodniczym może przynieść wymierne korzyści.

Nabór wniosków na systemy nawadniania w gospodarstwie

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił, od kiedy można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Są one realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

O tym, jakie są warunki i tryb przyznawania pomocy informuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 sierpnia 2015 r. W dokumencie określono szczegółowe warunki i tryby przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Wymienione są w nim także szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów.

Jeżeli chodzi o systemy nawadniania w gospodarstwie, pomoc przyznaje się, jeżeli inwestycja spełnia warunki określone w art. 46 ust. 1–4, ust. 5 akapit pierwszy i ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm., dalej: rozporządzenie nr 1305/2013). W dokumencie określono, że współczynnik potencjalnej oszczędności wody uzyskany na skutek inwestycji wynosi co najmniej 10%.

Jaki charakter ma wsparcie na nawodnienia w gospodarstwie?

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych. Należą do nich m.in. koszty:

  • wykonania ujęć wody;
  • zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie;
  • budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do nawadniania.

Wniosek o przyznanie pomocy na systemy nawadniania w gospodarstwie dostępny jest na stronie ARiMR.
Pod tym adresem można też pobrać formularze niektórych załączników do wniosku wraz z niezbędną instrukcją ich wypełniania.

Gdzie i do kiedy składać wniosek o dofinansowanie nawodnienia?

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć od 31 stycznia do 31 marca 2023 r. Dokumenty składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

Można go także złożyć osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR, zlokalizowanego na obszarze działania właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji Oddziału Regionalnego.

Wniosek można również przesłać pocztową przesyłką rejestrowaną na adres Oddziału Regionalnego ARiMR. Inną formą wysyłki jest dokument elektroniczny wysłany na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Warunki uzyskania wsparcia na nawadnianie

W jednym naborze można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy na systemy nawadniania w danym gospodarstwie. Jeżeli w jednym naborze złożono więcej niż jeden wniosek o przyznanie pomocy na nawodnienie, to ARiMR rozpatrzy wniosek, który złożono jako pierwszy.
Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy na operację w obszarze nawadniania w gospodarstwie decyduje suma uzyskanych punktów. Przyznaje się je na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 16 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego.
Prezes ARiMR poda do publicznej wiadomości informację o kolejności przysługiwania pomocy. Uczyni to na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR niezwłocznie po ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy.

Więcej informacji na temat typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014–2020 można uzyskać w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Ponadto można skorzystać z bezpłatnej infolinii pod numerem 800 38 00 84.

Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *